Algemene verspreidings- en betalingsvoorwaarden 2021/2022

Laatst bijgewerkt: 08-12-2021

Verspreidingsburo Rhenen (VSB Rhenen) huis aan huis verspreiding.

Algemeen

 • Met deze voorwaarden, zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen vervallen.
 • Opdrachten worden slechts op onze condities uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanlevering

 • Opdrachten dienen steeds tijdig in ons bezit te zijn, eigen gebied de week voor verspreiding, landelijke en buiten onze regio, 2 weken voor verspreiding.
 • Opdrachten welke in een bepaalde week moeten worden verspreid, dienen uiterlijk 2 weken voor de verspreid dag worden aangeleverd, tenzij anders afgesproken en bevestigd per email.
 • Mocht de opdracht volledig in VSB gebied vallen mag het de vrijdag ervoor aangeleverd worden.
 • Magazines en kranten (uitgezonderd weekkranten) met een order bevestiging mogen maandag voor 12 uur aangeleverd worden.
 • Weekbladen dienen in overleg aangeleverd te worden voor woensdag 9 uur in de ochtend. Liefst eerder, vanaf 9 uur geldt er een wachttarief van €25,- per uur per chauffeur.
 • Verspreidingen welke in een bepaalde periode moeten plaatsvinden, maar door extreme gevallen worden overschreden, geeft de opdrachtgever niet het recht, de betaling, of gedeeltelijke betaling te weigeren.
 • Het materiaal, wat per 1000 of meer, los of in dozen, of in ondeugdelijke verpakkingen enz. wordt aangeleverd, daarvan mag Verspreidingsburo Rhenen de kosten voor telwerk en fatsoeneren in rekening brengen.
 • Tevens als verspreidopdrachten vertraagd zijn door welke reden dan ook en verplaatst moeten worden na de donderdag 12 uur voor verspreidweek. Wordt er €150,- excl btw handelingskosten in rekening gebracht voor de administratie en planning, welke geheel gewijzigd moet worden.
 • Er mogen geen bijlagen in reclamemateriaal en / of kranten worden gestoken, zonder overleg met de uitvoerder. Mocht dit toch geschieden, dan behouden wij het recht de meerkosten daarvan in rekening te brengen. Alle bijlagen geven wij aan als gelijkwaardig in te steken in het hoofdproduct. Dit wordt gedaan door derde en zijn wij als VSB Rhenen alleen bestuurder van maar niet om aansprakelijk voor te stellen

Aansprakelijkheid

 • Reclamewerk, bij ons aanwezig, of door ons vervoerd, is voor risico van de opdrachtgever, d.w.z. het materiaal dient voor diefstal / beschadiging / brand / zoekraken enz. door opdrachtgever verzekerd te zijn.
 • Voor genoemde risico’s, niet door opdrachtgever verzekerd, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.
 • Er wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard, hoe dan ook ontstaan, anders dan door eigen opzet of schuld, en dan uitsluitend tot een maximum van het verrichte werk, of een gedeelte hiervan.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor flats, welke open trappenhuizen hebben en waar in opdracht van de bewoners het materiaal in schappen moet worden neergelegd. Dit geldt ook voor huizen met één brievenbus maar meerdere bewoners, brievenbussen die niet zichtbaar zijn, huizen met loslopende honden, woonwagenkampen en woonschepen.
 • De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van het te verspreiden materiaal niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart de uitvoerder daarvoor.
 • De aansprakelijkheid voor VSB Rhenen blijft in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging in die plaatsen of wijken of gedeelten daarvan waar omissies werden aangetoond. In geen geval is VSB Rhenen aansprakelijk voor door opdrachtgever vermeende of werkelijk geleden schaden welke het gevolg zouden zijn of kunnen zijn van niet of niet-tijdige verspreiding, tenzij anders is overeengekomen

Overige

 • Betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien een betaling niet op vervaldag is voldaan, is er een rente verschuldigd van 1½ % per maand of een gedeelte van de maand, vanaf de vervaldag. Icm drukwerk willen we dat de betaaltermijn gehanteerd wordt, mocht de klant elders drukwerk bestellen dienen deze ook direct betaald te worden.
 • Ook mag de uitvoerder verdere verspreiding, ongeacht of het materiaal al is aangeleverd of nog aangeleverd gaat worden, opschorten tot voldoende zekerheid over betalingen is verkregen. Dit kan te maken hebben met eerdere rekeningen of afspraken welke niet zijn nagekomen.
 • Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt Verspreidingsburo Rhenen geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door VSB Rhenen is bevestigd.
 • VSB Rhenen garandeert een verspreidingsdichtheid van 97% / 98% van het te verspreiden gebied, buitengebied, Industrie en winkelcentrums vallen hier buiten. Wordt er een geringer percentage, zoals uit een gezamenlijk in te stellen onderzoek dient te blijken, vastgesteld, dan is VSB Rhenen gehouden alleen dat percentage in rekening te brengen dat in werkelijkheid is gerealiseerd. Dus opgedrongen kortingen of uitstellen van betalingen wordt geen rekening mee gehouden. Wij incasseren en handelen volgens de afspraken en het proces wat afgesproken is.
 • De door VSB Rhenen vermelde en bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de daarbij genoemde formaten, gewichten e.d. overeenkomen met die van het afgeleverde drukwerk. Indien het geleverde materiaal afwijkt van de gegeven formaten, gewichten e.d. of moeilijkheden ontstaan bij de verwerking als gevolg van stugheid / slapheid of onvoldoende afwerking van het materiaal, is VSB Rhenen gerechtigd voorzieningen te treffen en de daarmee verband houdende door VSB Rhenen te maken kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. Dit geldt ook voor aantallen pagina’s van kranten en magazines.
 • Tevens kunnen wij de prijzen elk jaar indexeren. Dit heeft o.a. te maken met de prijzen van papier, brandstof, nuts kosten ed. Dit geldt voor alle klanten mits anders is overeengekomen.

Reclames en Klachten

 • Reclames en klachten dienen bij aangetekend schrijven, of per mail bij VSB Rhenen te worden ingediend binnen 5 dagen na de laatste verspreiding dag, bij gebreke waarvan deze niet meer kunnen worden aanvaard. VSB Rhenen is nimmer aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten en onduidelijkheden in offertes, prospectie en opdrachtbevestiging, nog voor de gevolgen daarvan. Dagelijkse terugkoppeling of terugkoppeling voor normale klachten worden samengevat eens per week of maand.
 • Geen reclames of klachten kunnen worden aanvaard voor de volgende gevallen:
 • Woonwagens, woonschepen, huizen zonder brievenbus, zgn. verboden flats, met uitzondering van toestemming van de huismeester, pensions, hotels, cafés, sanatoria, ziekenhuizen, inrichtingen voor ouden van dagen enz.
 • Wanneer enkele adressen in een straat als “niet ontvangen” worden opgegeven en bij controle blijkt dat de rest van de straat wel van de betreffende drukwerken is voorzien en daar waar huisdeuren openstaan, waardoor kinderen of anderen de drukwerken / monsters kunnen wegnemen
 • Wanneer blijkt, dat een inwonende de klager is en de hoofdbewoner de drukwerken / monsters wel heeft ontvangen
 • Wanneer families of personen “inwonen” wier naam niet op het perceel zijn vermeld
 • In geval van farce majeur zoals uitermate slechte weersomstandigheden e.d.
 • Wanneer op het erf loslopende dieren gevaar kunnen opleveren voor de bezorger(ster), wanneer tuinhekjes afgesloten zijn en in het algemeen de toegang tot het perceel moeilijk te bereiken is
 • Daar waar de bezorger(ster) zich met zijn rijwiel niet mag bevinden of de rijweg langer is dan 15 meter van de hoofdweg.
 • Bewoners op bezorgadressen die te kennen geven om milieutechnische redenen, geen drukwerk e.d. willen ontvangen

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Phone
×

Laat ons u terugbellen!

Vul het onderstaande formulier in en klik om te verzenden, we bellen u zo snel mogelijk terug.

VSB Rhenen
Heeft u een vraag?

Hallo daar, ik ben hier om te helpen, dus laat me weten wat er aan de hand is en ik zal graag een oplossing vinden.

Start Chat met